Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Techmagshop.nl’: De online shop van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V., gevestigd te Haaksbergen.
 2. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V.’, verzorgt de logistieke afhandeling vanaf het moment dat u een artikel bestelt.
 3. ‘Ontvangstbevestiging’. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
 4. ‘Product’. Het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. en u door SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
 5. ‘Voorwaarden’. Deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via Techmagshop.nl gesloten worden en waarbij SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
 2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 4. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten 

 1. Alle aanbiedingen gedaan op Techmagshop.nl  zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal men u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. te melden.
 2. De overeenkomst tussen SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. en u komt tot stand op het moment nadat u:
  (a) een bestelling hebt geplaatst op Techmagshop.nl  middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op www.techmagshop.nl;
  (b) vervolgens op de ‘verstuur’ button geklikt hebt op www.techmagshop.nl;
  (c) hierop van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden.
 3. De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
  (a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
  (b) de prijs van het product;
  (c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
  (d) de leveringstermijn van het product;
  (e) het bestelnummer van de overeenkomst;
  (f) het e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V., waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan (zie hiervoor artikel 12).
 4. De overeenkomst bevat alle tussen u en SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V..
 5. De administratie van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. verrichtte leveringen. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Artikel 4. Transport- en kosten

 1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's. Alle productprijzen worden zowel exclusief als inclusief omzetbelasting (BTW) weergegeven. 
 2. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V.. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door kunnen worden uitgesloten.
 3. Per bestelling brengt SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. verzendkosten in rekening. De vaste prijs per bestelling bedraagt: € 12.50 exclusief BTW. Voor grote, lange of zware producten kunnen verzendkosten inrekening worden gebracht.

Artikel 5. Levertijd en betalingen

 1. De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na de bestelling. De door SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 2. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. overschreden wordt, zal SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan te melden.
 3. Het totaalbedrag wordt in één keer afgeschreven.
 4. De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. binnen 14 werkdagen nadat men de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
 5. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland (tenzij op Techmagshop.nl anders is aangegeven).    
 6. Bij de verkoop van producten aan consumenten dient de consument de bestelde producten onverwijld te betalen door middel van de geboden betalingsmogelijkheden van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. zal de bestelde producten verzenden zodra de consument heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.
 7. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst dienen niet-consumenten de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 6. Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Afbeeldingen geven een indruk van de producten, afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten.
 3. Alle afbeeldingen op www.techmagshop.nl zijn eigendom van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. en/of partners (leveranciers e.d.) en mogen zonder toestemming niet gebruikt worden.

Artikel 7. Afkoelingsperiode, Consumenten. 

 1. Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of vooraf door de consument aangewezen en aan SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit via de website in uw account aan SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. te melden. U dient het product terug te sturen naar SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. wanneer u hierover bevestiging ontvangt. De kosten van en het risico voor het retour zenden komen voor rekening van u (Klant). U kunt een retouraanvraag doen via uw account op Techmagshop.nl. Het aanmelden van een retour kan ook middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. of de leverancier van het product) is beschadigd. Het product dient met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en ongeopende originele verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Producten in een verzegelde verpakking, waarvan de zegel verbroken is worden ook niet geaccepteerd.
 6. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Retouren en gebreken

 1. Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u twee mogelijkheden:
  (a) u kunt SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
  (b) u kunt de overeenkomst met SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. te melden.
 2. Indien u SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. terugsturen. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat men het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V., tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft. Dat geldt ook voor producten in een verzegelde verpakking, waarvan de zegel verbroken is.
 3. Indien u de overeenkomst op basis van artikel 8.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening voor u. De aankoopprijs van het product minus de verzendkosten van de heenzending zal binnen 14 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 7.5 is op dit artikellid van toepassing.

Artikel 9. Garanties

 1. Op de door SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

Artikel 10. Klachten

 1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. serieus in behandeling worden genomen.
 2. U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).
 3. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
 4. Na ontdekking van enig gebrek is de afnemer verplicht om het gebruik, bewerking, verwerking of installatie van de geleverde producten onverwijld te staken.

Artikel 11. Privacy 

 1. SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
 2. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. kunnen nakomen van de overeenkomst die men met u is aangegaan. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of worden gebruikt voor het doen van aanbiedingen.
 3. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product besteld of hebt besteld.

Artikel 12. Klantenservice

 1. Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: 
  SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. B.V.: Textielstraat 4, 7483 PB, Haaksbergen

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen 

 1. Op alle overeenkomsten gesloten met SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er een geschil ontstaat tussen u en SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V., kunt u SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.
 3. Indien een geschil niet op basis van artikel 13.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan SCHUTTEN Gereedschappenhandel B.V. meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Laatst gewijzigd 21 maart 2024